نیروگاه های خورشیدی

- تامین تجهیزات الکتریکی و مکانیکی
- اجرای فعالیت های عمرانی احداث نیروگاه‌های خورشیدی
- انجام مطالعات، تامین تجهیزات و اجرای کامل اتصال به شبکه
- طراحی، تولید و نصب سازه های نگهدارنده پنل های خورشیدی
- فعالیت‌های اجرایی احداث نیروگاه شامل نصب تجهیزات الکتریکی و مکانیکی