تست های آزمایشگاهی

قطعات در ابتدا توسط نرم افزار کتیا مورد طراحی قرار می گیرند و پس از تحلیل و تایید قطعات توسط نرم افزار آباکوس، جهت تست آزمایشگاهی آماده می گردند. تست های آزمایشگاهی مطابق با استاندارد EN 50119 انجام می گیرد.