کلمپ های نگهدارنده و یراق آلات

کلمپ نگه‌دارنده چرخان
کلمپ نگه‌دارنده لغزشی
کلمپ نگه‌دارنده ثابت
فنر کنتاکت
کلمپ اتصال به زمین
کلمپ مهار
کلمپ تغذیه
کلمپ نگه‌دارنده