ساپورت های بازویی

بازوی ساپورت بدون لولا (AC/DC)
بازوی ساپورت لولادار (AC/DC)