تجهیزات خاص بومی شده شبکه برق بالاسری

سکسیونر 25 کیلو ولت

سکسیونر 25 کیلو ولت

سکسیونر 3 کیلو ولت

سکسیونر 3 کیلو ولت

عایق قسمتی 25 کیلو ولت

عایق قسمتی 25 کیلو ولت

عایق قسمتی 3 کیلو ولت

عایق قسمتی 25 کیلو ولت