کلمپ های پارالل گرو

پارالل گرو دوپیچ
پارالل گرو سه‌پیچ
پارالل گرو چهارپیچ